Algemene verordening gegevensbescherming

AVG – nieuwe Europese privacywetgeving. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De wetswijziging heeft voor Playing for Success Groningen gevolgen:

De betrokkene heeft de volgende privacyrechten:

 • Recht op vergetelheid. De betrokkene heeft het recht om online ‘vergeten’ te worden;
 • Recht op dataportabiliteit. De betrokkene heeft het recht om zijn persoonsgegevens over te dragen;
 • Recht op inzage. De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die Playing for Success Groningen verwerkt in te zien;
 • Recht op rectificatie. De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die Playing for Success Groningen verwerkt te laten aanpassen of aanvullen;
 • Recht op beperking van de verwerking. De betrokkene heeft het recht om Playing for Success Groningen te vragen om het gebruik van de persoonsgegevens te beperken;
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Dit betekent dat de betrokkene het recht heeft op een menselijke blik bij besluiten die over hem/haar gaan.
 • Recht op bezwaar. De betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Playing for Success Groningen heeft alleen het recht om (gewone) persoonsgegevens te verwerken, gebaseerd op 1 van de 6 grondslagen uit de AVG: Toestemming. De AVG schrijft niet precies voor in welke vorm u toestemming moet vragen. Maar de manier waarop u toestemming vraagt moet wel voldoen aan een aantal specifieke eisen.

Toestemming van de betrokken persoon.

Rechstgeldige toestemming voldoet aan de volgende eisen:

  • Vrijelijk gegeven: u mag iemand niet onder druk zetten om toestemming te geven. Ondubbelzinnig: er moet sprake zijn van een duidelijke actieve handeling. Het moet in elk geval volstrekt helder zijn dát er toestemming is verleend.
  • Geïnformeerd: u moet mensen informeren over:1) de identiteit van u als organisatie;
   2) het doel van elke verwerking waarvoor u toestemming vraagt;
   3) welke persoonsgegevens u verzamelt en gebruikt;
   4) het recht dat zij hebben om de toestemming weer in te trekken. U moet de informatie in een toegankelijke vorm aanbieden. Ook moet deze begrijpelijk zijn zodat iemand een weloverwogen keuze kan maken. Dat betekent dat u duidelijke en eenvoudige taal moet gebruiken.
  • Specifiek: toestemming moet steeds gelden voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Indien u als organisatie bij de verwerking meerdere doeleinden heeft, dient u de betrokkene hierover te informeren en betrokkene voor elk doel afzonderlijk toestemming te vragen. Het doel mag niet gaandeweg veranderen.
  • Het moet voor mensen net zo makkelijk zijn om de toestemming weer in te trekken als dat het was om de toestemming te geven.
  • U moet kunnen aantonen dat u geldige toestemming heeft verkregen.

Voldoet de toestemming niet aan deze eisen? Dan is de toestemming niet geldig. U mag de persoonsgegevens dan niet verwerken.

Toestemming bij kinderen

De AVG geeft kinderen jonger dan 16 jaar extra bescherming. Want kinderen kunnen de risico’s van een gegevensverwerking niet of minder goed inschatten. Daarom moeten zij toestemming hebben van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.

 

Verantwoordingsplicht

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt meer verantwoordelijkheid bij Playing for Success Groningen om aan te tonen dat het aan de privacyregels voldoet. Door te voldoen aan uw verantwoordingsplicht levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.

De nieuwe regels dwingen Playing for Success Groningen om goed na te denken over hoe de organisatie persoonsgegevens verwerkt en beschermt. De verantwoordingsplicht houdt in dat Playing for Success Groningen moet kunnen aantonen dat verwerkingen aan de regels van de AVG voldoen.

Playing for Success Groningen moet kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals:

 • rechtmatigheid;
 • transparantie;
 • doelbinding;
 • juistheid.

Ook moet Playing for Success Groningen kunnen laten zien dat het de juiste technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de persoonsgegevens te beschermen.

Om te komen tot een adequate begeleiding van – en communicatie rondom de deelnemers zijn er een aantal persoonsgegevens van belang.

Welke gegevens worden er gevraagd bij Playing for Success Groningen

1) Persoonsgegevens: naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van de betrokkene;

– De persoonsgegevens worden verstrekt aan: Playing for Success Groningen en spelen slechts een rol in de driehoek:  ouder(s)/verzorger(s), school, Playing for Success Groningen

2) Het leerdoel:
– Vergroten van zelfvertrouwen, zelfbeeld en motivatie. Unieke succeservaringen opdoen in een inspirerende omgeving. Voorkomen en uiteindelijk verminderen van schooluitval.

3) Toestemming publicatie foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten en betrokkene;

4) Toestemming voor verzenden informatie over de deelnemer aan betrokkenen

De persoonsgegevens worden verstrekt met toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.

 

Stroom persoonsgegevens:

In onderstaand stroomschema staat de doelbinding en de fase waarin welke persoonsgegevens gebruikt worden.

fase activiteit Soort gegevens Doel van gegevens verstrekking
Stap 1 School selecteert deelnemers aan Playing for Success Groningen

 

Stap 2 School overlegt met ouders over deelname van hun kind aan PfS Groningen  

Bij akkoord van ouders geeft de school: naam kind, klas, leerdoel vanuit school en emailadres van de ouders door

 

 

Groepsindeling maken op basis van evenwichtige verdeling over de scholen, contact met ouders over een informatieavond

 

Stap 3 Informatieavond PfS Groningen Bij deelname van het kind geven de ouders een telefoonnummer door en wel/geen toestemming om foto- en filmopnames van hun kind te maken.

Tevens geven zij aan wel/geen wekelijkse update via MailChimp te willen.

 

 

 

 

 

Telefoonnummer voor snel contact bij een calamiteit.

 

Toestemming tot publicatie op social media

 

Via de wekelijkse nieuwsflits, verstuurd via MailChimp, worden ouders en mentor/leerkracht/intern begeleider op de hoogte gehouden van de activiteiten bij PfS Groningen.

Stap 4 tussenevaluatie  

 

Een kort verslag van de vorderingen m.b.t de leerdoelen wordt gemaakt en in een afgeschermde cloud omgeving opgeslagen.

Gegevens leerlingen worden opgeslagen.
Stap 5 certificaat  

 

 

Naam en achternaam van de deelnemer wordt door de centrummanager op het certificaat gezet.

 

Mooi vormgegeven certificaat genereren.
Stap 6 eindevaluatie  

 

Een kort verslag van de vorderingen van deelnemend kind mbt  leerdoel(en) gaat naar de leerkracht/mentor/intern begeleider

School op de hoogte brengen van de vorderingen.
 

 

Tussen- en eindevaluaties zijn, door deelnemer en ouders, op aanvraag in te zien. Daarbij kunnen zij zaken laten aanpassen of aanvullen.

Persoonsgegevens worden vernietigd na het opstellen van de eindevaluatie. 

Bovenstaande geldt ook voor stagiairs bij Playing for Success Groningen.

De functionaris gegevensbescherming wordt nader bepaald. 

 

Unsubscribe

Ouders kunnen zich te allen tijde afmelden voor de wekelijkse nieuwsflits via MailChimp. Deelnemers, ouders en stagiairs kunnen aangeven wanneer zij foto- en filmmateriaal verwijderd willen zien van social media.

Dit bericht is alleen zichtbaar voor beheerders.
Probleem met het weergeven van Facebook berichten.
Klik om de fout te tonen
Fout: Server configuratiefout